Regulamin Szkoleń

§1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ( dalej: “Regulamin”) określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez Show Central Ltd. 
 2. Organizatorem (dalej: “Organizator”) szkoleń jest Show Central Ltd. 590 Kingston Road, SW20 8DN, Londyn, Zjednoczone Królestwo. 
 3. Zakup biletu na udział w Szkoleniu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi, według zasad wskazanych w Polityce Prywatności.
 4. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie https://kursmaciejaorlosia.pl/masterclass
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych (zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 6 Uczestników).
 6. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, zaproponuje on w ciągu 7 dni roboczych, alternatywny termin Szkolenia lub dokona zwrotu opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu w pełnej wysokości.
 7. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator poinformuje Uczestnika o tym fakcie, bez zbędnej zwłoki, na adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji .
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych w każdym czasie, jeśli wpłynie to na podwyższenie standardu świadczenia usług.

§2

Definicje

 1. Organizator – Show Central Ltd. z siedzibą w Londynie
 2. Uczestnik – osoba, która poprzez zakup biletu, wyraziła wolę uczestnictwa w Szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
 3. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, kupująca bilet/y na udział w Szkoleniu, w imieniu i/lub na rzecz osób trzecich. 
 4. Strona Organizatora – strona www.kursmaciejaorlosia.pl/masterclass na której dokonuje się zakupu biletu wstępu na Szkolenie

§3

Uczestnictwo w Szkoleniu

 1. Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu są:
 • uiszczenie opłaty za bilet na Szkolenie, za pomocą wtyczki systemu PayPal dostępnej na Stronie Organizatora, w wysokości podanej przez Organizatora.
 • Alternatywnie (jeśli Organizator wyrazi zgodę) – uiszczenie opłaty za bilet na Szkolenie na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora. W takim przypadku Uczestnik lub  Zamawiający (jeśli dotyczy) uiszcza opłatę na konto podane na fakturze. Jeśli dane na fakturze są niezgodne z stanem faktycznym, Uczestnik lub Zamawiający (jeśli dotyczy),  zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o tym fakcie. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, Organizator odracza termin wpłaty należności do czasu otrzymania poprawnych danych do faktury (nie dłużej jednak niż 7 dni roboczych z wyłączeniem §3 ust. 2). 

2. Możliwość opłacenia faktury upływa najpóźniej na 2 dni przed terminem Szkolenia. Rejestracja Uczestnika na udział w Szkoleniu po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc, a opłacenie faktury powinno być potwierdzone poprzez przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres mailowy Organizatora na adres: support@kursmaciejaorlosia.pl 

3. W cenie Szkolenia Uczestnicy otrzymują od Organizatora: poczęstunek w formie bufetu kawowego, zimnych napoi, kawy oraz herbaty w trakcie trwania Szkolenia.

4. Za skuteczne zgłoszenie udziału w szkoleniu uznaje się:

 • rezerwację miejsca poprzez realizację płatności w formularzu dostępnym na Stronie Organizatora;
 • przesłanie zgłoszenia na adres support@kursmaciejaorlosia.pl zawierającego informacje o: liczbie zgłaszanych Uczestników, ich imionach i nazwiskach oraz adresach email. Zgłoszenie to uznaje się za ważne w momencie opłacenia całości należności z tytułu udziału w Szkoleniu na konto podane na fakturze. 

5. Aby zgłoszenie w formach wskazanych w ustępie poprzedzającym można było uznać za skuteczne i prawnie wiążące, Organizator wyśle wiadomość pocztą elektroniczną (e-mail) do Uczestników i/lub Zamawiającego (jeśli dotyczy), z potwierdzeniem udziału w Szkoleniu.

6. Zgłoszenie na Szkolenie w jakiejkolwiek formie jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków przez Uczestnika i/lub Zamawiającego (jeśli dotyczy).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia Uczestnika z listy uczestników Szkolenia, lub/i usunięcia Uczestnika z obiektu w czasie trwania Szkolenia, jeżeli zachowanie Uczestnika zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników Szkolenia lub prowadzącemu Szkolenie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Uczestnikowi , wstępu  na Szkolenie jeżeli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku opłata za udział Uczestnika w Szkoleniu przepada na rzecz Organizatora. 

9. Zakup wstępu na Szkolenie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora, do celów stworzenia relacji fotograficznej z Szkolenia i publikacji tej relacji w kanałach mediów społecznościowych Organizatora oraz Trenera. 

§4 

Rezygnacja z udziału w Szkoleniu

 1. Uczestnik lub Zamawiający (jeżeli dotyczy) zachowuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja ta powinna zostać złożona w formie elektronicznej na adres support@kursmaciejaorlosia.pl, pod rygorem nieważności. 
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu, obowiązują następujące zasady wzajemnych rozliczeń: 
 • W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji od Uczestnika lub Zamawiającego (jeśli dotyczy) do 14 dni roboczych przed terminem Szkolenia, Organizator zwróci Uczestnikowi lub Zamawiającemu (jeśli dotyczy), całość wpłaconej kwoty;
 • W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji od Uczestnika lub Zamawiającego (jeśli dotyczy) na 14 lub mniej dni roboczych przed terminem Szkolenia, Organizator ma prawo zatrzymania wpłaconej przez Uczestnika lub Zamawiającego (jeśli dotyczy), kwoty. 

3. W przypadku gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika lub Zamawiającego (jeśli dotyczy) oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

4. Zmiana Uczestnika Szkolenia jest możliwa i nie wymaga dodatkowych opłat. Zmiany takiej dokonuje Organizator na podstawie zgłoszenia chęci dokonania przedmiotowej zmiany przez Uczestnika lub Zamawiającego (jeśli dotyczy). Zgłoszenie takie powinno być przesłane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres support@kursmaciejaorlosia.pl, pod rygorem nieważności. 

§5

Płatność za udział w Szkoleniu

 1. Cena biletu na Szkolenie to 1850 zł netto za każdego Uczestnika.
 2. Płatnikiem (adresatem faktury lub paragonu) jest Uczestnik lub Zamawiający (jeśli dotyczy).
 3. W przypadku braku dokonania płatności zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, Organizator ma prawo do wykreślenia Uczestnika z listy uczestników Szkolenia.
 4. Koszty dojazdu na szkolenie Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

§6

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby pozwanego (chyba że pozwany zdecyduje inaczej). 
 2. Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy Sejmu RP z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.
 5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2022.